El racisme pot exercir una influència notable a nivell de la salut mental a les persones que resulten ser víctimes de discriminació a nivell racial. Així mateix, és important tenir en compte que l’impacte del racisme a nivell psicològic pot variar segons factors com la freqüència i la intensitat de les vivències racistes, el context cultural i el suport social.

Racisme i context històric

El racisme apareix quan un grup ètnic creu que és superior a un altre, al qual discrimina, aparta i, fins i tot, arriba a perseguir cruelment.

El concepte de raça fa referència a les diferències de tipus físic, com el color de la pell, a més d’altres aspectes socials i biològics. D’altra banda, el concepte d’ètnia fa referència a les característiques culturals que un grup comparteix com, per exemple, les pràctiques, la llengua, l’ascendència i les creences del grup.

El racisme té les arrels en variables històriques i s’ha anat mantenint al llarg dels segles. Les causes són una barreja de factors polítics, socials, culturals i econòmics. És important destacar que la por a la diferència ha nodrit actituds racistes al llarg del temps. La creença que grups diferents al d’un individu són una amenaça sovint ha fet que el racisme es mantingués al llarg de la història.

És rellevant destacar que el racisme no és un fenomen fix o rígid sinó que ha evolucionat en el transcurs del temps. Tot i que s’han produït avenços en la lluita contra aquest racisme i la promoció de la igualtat entre individus, el racisme segueix existint com un problema real a moltes àrees del món.

Conseqüències psicològiques del racisme

El racisme pot arribar a exercir una influència destacable a nivell de salut mental i fomentar l’aparició de diferents problemàtiques. A continuació, es detallen diferents conseqüències, a nivell psicològic, que poden arribar a presentar les persones víctimes de discriminació de tipus racial:

 • Baixa autoestima: Les persones que són víctimes de racisme poden tenir una autoestima baixa i una autoimatge malmesa com a conseqüència dels menyspreus que poden arribar a rebre.
 • Ira o enuig: Les víctimes de racisme poden sentir ràbia i enuig, factor que pot danyar les seves relacions interpersonals, així com la seva salut mental i la seva salut física a causa de la desregulació interna que poden comportar aquests sentiments.
 • Transmissió de traumes intrageneracionals: Les experiències aclaparadores relacionades amb el racisme, com ara l’esclavitud, la violència racial, la segregació i la marginació sistèmica, poden arribar a ser transmeses de generació en generació. Així mateix, pot passar que persones de generacions posteriors arribin a escoltar històries sobre experiències traumàtiques dels seus avantpassats, cosa que pot generar algun tipus de traumatització per transmissió d’informació en aquestes persones descendents.
 • Ansietat: Les persones que pateixen racisme solen presentar nivells alts d’ansietat, la que es vincula amb la marginació, l’exclusió i l’estigma associat a aquest racisme.
 • Depressió: El fet d’experimentar maltractaments de tipus racista pot generar sentiments de desesperança, abatiment i/o tristesa.
 • Aïllament: Les víctimes del racisme poden retirar-se de l’àmbit social i aïllar-se, cosa que pot incrementar la sensació de solitud.
 • Problemes identitaris: Experimentar racisme pot arribar a influir en la percepció de la identitat d’una persona i això pot afectar-ne la pau interior, així com el benestar a nivell psicològic.
 • Trauma: Algunes persones acaben desenvolupant símptomes d’estrès posttraumàtic per haver experimentat vivències molt dures fruit del racisme, com poden ser episodis d’assetjament o de violència racial.

Tractament de problemes psicològics vinculats al racisme

El tractament dels problemes psicològics vinculats al racisme és un procés complex i comporta enfocaments multidisciplinaris. A continuació, s’indiquen algunes estratègies per a abordar aquesta problemàtica:

Realitzar teràpia psicològica: La teràpia individual, familiar o grupal pot resultar beneficiosa per a les persones que es troben afectades per problemes psicològics vinculats al racisme. Els terapeutes poden ajudar les persones a conèixer les seves experiències i com les mateixes han afectat la seva vida i el seu estat psicològic.

Xarxa de suport: La connexió sòlida amb una comunitat i amb grups de suport pot proporcionar sentiments de pertinença i de companyia. Així mateix, el fet de compartir experiències amb altres persones que hagin viscut vivències semblants pot resultar reconfortant i guaridor.

Participar en el foment de la igualtat: Moltes persones afectades per problemes psicològics vinculats al racisme se senten reconfortades al participar en activitats que fomenten la igualtat i la inclusió de diferents races en diferents àmbits de la societat.

Professionals de la salut i racisme:

Un aspecte que resulta molt interessant és conscienciar els professionals i les professionals de la salut sobre els assumptes vinculats amb el racisme, ja que és important treballar aquest tema pel fet que la seva envergadura és molt àmplia i els seus efectes són extensos.

Tot seguit, es detallen alguns consells generals que tot professional de la salut hauria de seguir a l’hora d’abordar temes vinculats amb el racisme:

 • Educació: Resulta interessant que els professionals aprenguin sobre el racisme, així com el seu impacte a l’àmbit de la salut mental en les persones.
 • Intervenció a nivell comunitari: Resulta interessant que els professionals i les professionals de la salut desenvolupin programes per a conscienciar de la problemàtica del racisme i promoure la igualtat en la societat.
 • Autoreflexió: Cal que els professionals i les professionals de la salut reflexionin sobre les seves opinions i postures sobre el racisme, de cara a diluir qualsevol centelleig de racisme que puguin detectar.
 • Teràpia: Els professionals i les professionals de la salut és interessant que rebin teràpia per a poder atendre els pacients en òptimes condicions.
 • Investigació: És interessant que els professionals i les professionals de la salut facin més investigacions per tal de comprendre millor el racisme, així com els seus efectes en la salut mental.

L’educació lliure de racisme

La inclusió fa referència al fet que totes les persones puguin tenir el mateix nivell de possibilitats, així com a la participació activa i igualitària de la totalitat d’aquestes persones, sense fer distincions a causa de la seva ètnia, raça o qualsevol altre factor, en la totalitat de la societat.

Tot seguit, es detallen alguns punts clau que poden facilitar la implementació definitiva d’un sistema educatiu no racista:

 • Lleis antiracistes: És necessari implementar lleis escolars que siguin de tipus antiracista per tal de fomentar la igualtat entre les persones, independentment de la seva raça.
 • Currículum divers i inclusiu: Cal elaborar un currículum que reflecteixi la diversitat ètnica, històrica i cultural del món. Aquest aspecte ajuda a fer que els estudiants puguin arribar a entendre diferents cultures i perspectives, alhora que facilita el respecte per aquesta diversitat.
 • Ambients educatius respectuosos: Resulta idoni crear un ambient d’aula on es respecti la diversitat, i on no s’acullin comentaris ni comportaments racistes.
 • Formació dels professors: Proporcionar formació a aquests professors i professores sobre la consciència racial, així com les estratègies per promoure la igualtat a l’aula.
 • Inclusió de diferents grups racials als llibres educatius: Cal que s’exposin les contribucions de grups racials al currículum educatiu, els quals sovint han estat marginats dels llibres de text al llarg de la història.
 • Promoure la justícia social: És molt important propiciar la participació activa dels estudiants a l’àrea de la justícia social i la igualtat racial, encoratjant-los a crear un món més igualitari en què ells són peces clau.

Aquesta educació no racista és un procés constant i necessita que hi hagi un compromís real en tots els professionals del sistema educatiu, els estudiants i els pares o cuidadors. L’objectiu és generar un entorn on totes les persones siguin respectades i tinguin les mateixes oportunitats, independentment de la seva ètnia o raça.

Acollir totes les races genera salut mental

Acceptar les diferències és un element cabdal a l’hora de promoure el benestar i la salut mental de totes les persones. A més, aquesta acceptació i obertura a allò diferent ens fa créixer interiorment i augmenta els nostres coneixements.

A continuació, s’exposen algunes raons que expliquen els motius pels quals acceptar les diferències entre persones és important a l’àrea de la salut mental:

 • Afavoreix la inclusió: Acceptar i acollir les diferències entre les persones contribueix a la creació d’entorns en què es troben a gust, perceben que són valorades i senten que no se les discrimina. Aquests aspectes són essencials per al benestar emocional.
 • Disminueix l’ansietat: Si les persones se senten discriminades per motius de raça, poden experimentar diferents graus d’ansietat. D’aquesta manera, l’acceptació genera un ambient més agradable i acollidor per a aquestes persones.
 • Millora les relacions interpersonals: La tolerància de les diferències ètniques, culturals, de gènere, així com d’una altra tipologia, fomenta l’existència de relacions interpersonals que resulten de tipus enriquidor i més saludables.
 • Fomenta l’autoacceptació: Aprendre a acceptar les nostres pròpies diferències i les nostres peculiaritats és essencial per a una bona salut mental. L’autocrítica excessiva pot ésser perjudicial.
 • Afavoreix la resiliència: La tolerància de les diferències incrementa la resiliència, cosa que comporta que les persones puguin ser capaces d’afrontar més òptimament els desafiaments i, així, superar les adversitats.
 • Dilueix l’estigma: El fet d’acceptar dites diferències contribueix a combatre l’estigma que es vincula amb diverses problemàtiques a nivell de salut mental. En concret, aquest estigma sol provenir de la ignorància i aquesta només es desfà mitjançant un coneixement més ampli i real d’aquestes circumstàncies.

Com a punt final, es pot afirmar que la consciència d’aquesta problemàtica, així com la lluita contra el racisme i la promoció de l’equitat racial, són elements primordials a la nostra societat de cara a afavorir una correcta salut mental i benestar en totes les persones.

Al Centre de Psicologia  Canvis som plenament conscients dels problemes que una persona pot arribar a patir i que es vinculen amb el racisme. Per aquest motiu, a Canvis tenim professionals empàtics disposats a comprendre i acompanyar a persones que es trobin en aquesta situació relacionada amb el racisme.

Bibliografia:

Berry, O. O., Londoño Tobón, A. y Njoroge, W. F. (2021). Social determinants of health: the impact of racism on early childhood mental health. Current Psychiatry Reports, 23, 1-10.

Cénat, J. M. (2020). How to provide anti-racist mental health care. The Lancet Psychiatry, 7(11), 929-931.

Okazaki, S. (2009). Impact of racism on ethnic minority mental health. Perspectives on Psychological Science, 4(1), 103-107.

Osler, A. y Starkey, H. (2002). Education for Citizenship: mainstreaming the fight against racism?. European journal of education, 37(2), 143-159.

Pedersen, D. (1998). El impacto de la pobreza, el racismo y la violencia política sobre la salud mental de los pueblos latinoamericanos. An. salud ment, 103-128.

Riedemann, A. y Stefoni, C. (2015). Sobre el racismo, su negación, y las consecuencias para una educación anti-racista en la enseñanza secundaria chilena. Polis. Revista Latinoamericana, (42).

Williams, D. R. y Etkins, O. S. (2021). Racism and mental health. World Psychiatry, 20(2), 194.

Williams, D. y Williams-Morris, R. (2000). Racism and mental health: The African American experience. Ethnicity & health, 5(3-4), 243-268.