No es permesa la reproducció, distribució, transmissió, adaptació, modificació i alteració de cap dels continguts i altres elements d’aquesta web, llevat que compti amb l’autorització expressament atorgada a favor seu per CANVIS. En el mateix sentit, queda prohibida qualsevol utilització comercial o publicitària dels continguts de la web de CANVIS. Els logotips, imatges i noms comercials d’altres empreses presentats en aquesta web, ja sigui directament o indirecta (en imatges de productes), són propietat de les seves respectives companyies.

CANVIS és titular dels fitxers de dades personals recaptades a través de la web i s’encarrega de la seva gestió. Les dades personals subministrades mitjançant els formularis que constin en les pàgines web de CANVIS seran incorporades en aquest fitxers. L’usuari consent el tractament de les dades personals esmentades per part de CANVIS que en garanteix la confidencialitat i el seu tractament d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (llei orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal , així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria), en especial en allò que fa referència als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la informació proporcionada.
Les dades personals que se sol·licitaran als usuaris únicament seran aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i estrictament necessàries per a la prestació dels serveis.

CANVIS no es fa responsable de la inexactitud en les dades que pugui contenir aquesta web, ni dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’accés als continguts, informacions i imatges facilitades per la web. Tampoc no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament de la web. CANVIS presta els seus serveis i continguts de manera continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per dur a terme aquesta prestació de manera satisfactòria. Quan ho consideri convenient, podrà fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda en la web o en els serveis, sense que això doni lloc ni dret a cap mena de reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.

CANVIS no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés dels usuaris per accedir als continguts de la pàgina web que ho requereixin, ni de les conseqüències derivades de qualsevol naturalesa pel mal ús, la pèrdua o l’oblit per part dels usuaris o l’ús indegut per part de tercers no autoritzats.

El client tindrà la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre una còpia del seu DNI o document equivalent. Per exercir els seus drets, pot dirigir-se per escrit a l’adreça postal de CANVIS, carrer Balmes 104, ppal 2ª, 08008 de Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic psicologia@canvis.net. Igualment en qualsevol moment el client pot revocar, sense efectes retroactius, el seu consentiment per al tractament de les seves dades.