Suport psicològic per a dones víctimes de violència masclista a Barcelona

Suport psicològic per a víctimes de maltractament a Barcelona

La violència contra les dones inclou la violència masclista, violència sexista, violència domèstica i violència de gènere. És un problema prioritari contra les dones que requereix intervencions conjuntes a nivell educatiu, social i sanitari.

Sofrir maltractament i/o abusos, és una de les pitjors experiències que pot tenir una persona amb conseqüències greus en totes les esferes de la seva vida i poden durar de manera permanent al llarg de tota la vida.

La violència contra la dona ocorre en qualsevol país, classe social i àmbit de la societat. A nivell mundial s’estima que aproximadament un 35% ha estat víctima de violència física i/o sexual.

La violència masclista pot produir-se en qualsevol àmbit de la vida quotidiana, és més freqüent en les relacions de parella i familiars (maltractament domèstic) però es pot manifestar en altres camps com el laboral, institucions escolars, etc.

El maltractament en les parelles és el resultat d’un procés prolongat que mostra conductes abusives des de l’inici de la relació i que van augmentant en intensitat i violència per part del maltractador qui generalment alterna fases d’agressió amb altres d’afecte i calma.

Les conseqüències de la violència masclista resulten devastadores: estrès crònic, depressió, ansietat, baixa autoestima, fòbies, sentiments de culpa, trastorns del somni, autolesions, tendències suïcides, abús de substàncies i trastorn d’estrès posttraumàtic entre altres alteracions psicològiques.

Els psicòlegs del centre de psicologia Canvis de Barcelona treballen des de la perspectiva del trauma en els casos de violència contra la dona i el tractament es realitza a tots els nivells: emocional, cognitiu, sexual i social.

La violència de gènere té efectes intensos i perdurables, després de diagnosticar els efectes que ha produït en cada cas de manera precisa i eficaç, els nostres psicòlegs determinessin el millor tractament i teràpia per a ajudar-te a superar les conseqüències del maltractament i millorar la teva qualitat de vida.

El primer objectiu de la psicòloga o psicòleg serà donar suport i ajudar a la dona víctima de violència que acudeix a teràpia a superar el que sembla insuperable acollint-la en un entorn de confiança, seguretat, tranquil·litat, respecte, privacitat i confidencialitat.

El tractament psicològic en els casos de violència de gènere el procés no és lineal, hi haurà avanços i reculades. Construir un vincle emocional entre el psicòleg i la pacient és essencial per a la recuperació.

Per a les dones víctimes de violència masclista és fonamental comprendre a nivell cognitiu les causes que expliquen el maltractament i els factors pels quals mantenen aquest tipus de relacions.

Els psicòlegs del centre de psicologia Canvis de Barcelona posen l’accent a transformar i resoldre el sentiment de vergonya i sobretot de culpabilitat que acompanya a la víctima de maltractaments durant tota la relació amb el seu agressor i fins i tot durant molt de temps després. Eliminar el sentiment de culpa és indispensable per al benestar de la dona.

La psicoeducación és clau en la teràpia amb les dones víctimes de maltractament per a poder comprendre els efectes que el maltractament ha causat en la seva ment, en les seves emocions i en el seu cos.

Treballar el procés d’apoderament de la dona víctima de violència és fonamental durant la teràpia psicològica perquè torni a ser propietària de la seva vida i de les seves decisions, per a comprendre les causes de la desigualtat, modificar mites i les creences sexistes, potenciar l’autoafirmació i autonomia i poder crear relacions igualitàries de bon tracte.

Els objectius de la teràpia en el tractament de casos de dones maltractades s’adapten en funció de la problemàtica i la situació concreta de cada dona. Els nostres psicòlegs pretenen normalitzar l’experiència viscuda, fomentar la independència per a recuperar el control mitjançant estratègies de resolució de problemes que proporcionin estabilitat, benestar i confiança.

La psicòloga o psicòleg del centre de psicologia Canvis també faciliten tècniques de respiració i de relaxació per a mitigar alguns dels símptomes d’ansietat, estrès i/o depressió presents en les mates de maltractament.

En el nostre centre de psicologia, també realitzem atenció psicològica grupal a dones víctimes de violència masclista en les diferents fases en què aquesta pugui trobar-se. La teràpia grupal per a dones maltractades és un model d’intervenció eficaç per a afrontar aquest greu problema social.

La teràpia grupal es realitza en grups petit. Aquesta modalitat terapèutica té l’avantatge addicional de validar les experiències viscudes i proveir suport social entre les dones maltractades que conforma el grup.

El procés terapèutic pot ser dut a terme de manera individual o grupal, també poden combinar-se totes dues modalitats en funció de les preferències i necessitats de cada dona.

La violència masclista té greus conseqüències tant físiques com psicològiques per a les dones víctimes de maltractament.

El feminicidi és la pitjor de les conseqüències, un 38% dels assassinats de dones en el món són comesos per la seva parella.

Conseqüències en la salut física:

Una de cada tres dones del món ha sofert violència física o sexual. Entre un 40% i el 72% de les dones víctimes de violència física presenta lesions segons un informe mundial de violència i salut de l’OMS. Les conseqüències físiques més comunes no són les lesions sinó els trastorns funcionals com:

 • Dolor crònic
 • Síndrome de l’intestí irritable
 • Trastorns gastrointestinals
 • Queixes somàtiques
 • Fibromiàlgia
 • Malalties genitourinàries.

Conseqüències en la salut mental:

Aproximadament un 60% de les dones víctimes de violència de gènere té problemes psicològics com:

 • Trastorn per estrès posttraumàtic TEPT
 • Depressió
 • Trastorns d’ansietat
 • Trastorns dissociatius
 • Disfuncions sexuals
 • Abús de substàncies

La violència masclista és un instrument de dominació i control social amb el qual perpetuar la creença patriarcal que l’home és superior a la dona, que és possessió seva i que pot tractar-la com consideri oportú sense causa justificada per a constatar qui té l’autoritat.

La violència contra les dones fomenta el desequilibri, justifica les desigualtats i el domini dels homes sobre les dones sent la violència l’única manera de mantenir-lo. La seva finalitat és la d’alliçonar mitjançant la por i el terror.

La gravetat dels efectes de la violència masclista depèn de la mena de violència soferta per la dona, de la seva intensitat, intenció, dels mitjans utilitzats per a infringir-la i també de les característiques de la víctima i el maltractador.

Segons diferents estudis existeixen una sèrie de factors de risc segons els quals algunes dones estan en situació de risc de sofrir algun tipus de violència:

 • Baix nivell educatiu
 • Dependència econòmica
 • Mancada de xarxa de suport
 • Dones que sofreixen o han sofert aïllament social.
 • Haver estat testimoni de violència en la infància.
 • Haver estat víctimes de violència en la infància.
 • Acceptació de la subordinació de la dona.

La violència masclista no entén de classes socials ni culturals, pot afectar qualsevol dona, pel simple fet de ser dona. És un procés gradual i indetectable.

La dona maltractada pot patir diferents formes de violència derivades de situacions i formes molt diverses, la seva expressió no es redueix solament a la violència física.

La violència contra la dona continua passant invertida per les dones que la sofreixen, alguns tipus de violència com l’exclusivament psicològica és la que pitjor índex de recuperació mostra i també la més desapercebuda.

Les conductes violentes poden ser de diversos tipus segons l’acció realitzada per l’agressor sobre la dona:

 • Maltractament social: aquest tipus de violència contra les dones es basa en el control sobre la vida social de la víctima, la reclusió o prohibició de relacionar-se (aïllament social de les seves amistats i familiars), l’abús, la desqualificació, ridiculización i les humiliacions en públic.
 • Maltractament ambiental: aquest tipus de violència masclista fomenta la deterioració de l’entorn de la víctima mitjançant la desaparició o trencament d’objectes personals, matar / abandonar animals domèstics, brutícia, etc.
 • Maltractament físic: és el tipus de violència controla les dones comporta qualsevol conducta que impliqui mal o risc per a la víctima: les amenaces de mal físic així com l’ús deliberat de la força física contra el cos de la dona amb intenció de causar lesions físiques, mal o dolor.
 • Maltractament psicològic: la violència psicològica implica qualsevol conducta que atempti contra la dignitat o la integritat psíquica i/o emocional de la dona. L’efecte del maltractament psicològic sol ser profund i pertorbador i sol derivar en maltractament físic. El maltractament psicològic apareix inevitablement sempre que hi ha un altre tipus de violència anul·lant l’autoestima i la tendència natural a la defensión. Es manifesta de múltiples formes: insults, humiliacions, vexacions, amenaces, etc.
 • Maltractament econòmic: la violència masclista de tipus econòmica inclou aquelles conductes que impliquen alguna manera de privació intencionada no justificada de recursos necessaris per al benestar de la dona, restringir o prohibir decisions sobre patrimoni o diners, controlar els béns de la dona, impedir l’accés a la informació o maneig dels diners o béns econòmic, la discriminació en la disposició dels recursos compartits de l’àmbit familiar, la convivència en parella o les relacions posteriors a la ruptura.
 • Maltractament o violència sexual: aquest tipus de violència contra les dones és qualsevol conducta que impliqui un acte sexual sense consentiment de la dona (per intimidació, coacció –xantatge o amenaça- o un altre mecanisme que anul·li o limiti la voluntat personal) independentment de la relació o parentiu entre víctima i agressor.

Les formes de violència sexual contra la dona són àmplies, no implica únicament que existeixi una violació o temptativa de penetració, qualsevol tipus de contacte corporal no desitjat o que la dona considera degradant també és una forma de maltractament sexual.

Així mateix, també es considera violència sexual la que no implica contacte corporal com l’exhibicionisme, visionat forçós de material pornogràfic, voyerismo, insults sexistes, assetjament sexual per qualsevol mitjà, proposicions sexuals indesitjades.

En la dinàmica de la violència domèstica, el maltractament generalment no és continu sinó que combina fases d’agressió amb altres fases d’afecte i/o calma. Cada cicle de violència vària en intensitat, durada i freqüència encara que amb el temps, s’escurça l’interval entre les diferents etapes.

Fases del cicle de violència contra la dona

 1. Fase d’acumulació de tensió: En aquesta fase l’home es mostra hostil cap a la dona mitjançant petits episodis de frecs permanents entre la parella, l’hostilitat i la tensió van en augment tant en actes com en actituds sense motiu comprensible i aparent. Aquesta fase pot durar molt de temps.

La violència exercida pel maltractador sol ser demostrada de manera verbal i en algunes ocasions amb lleus agressions físiques. La mata sempre intenta calmar a la seva parella complaent-li i evitant allò que el molesta per a eludir conflictes.

 1. Fase d’explosió: És una fase curta en la qual esclata la violència i es produeixen lesions físiques, psicològiques i/o sexuals. És en aquesta fase en la qual se solen presentar les denúncies per violència de gènere o es demana ajuda a un psicòleg.
 1. Fase de reconciliació o “lluna de mel”: en aquesta etapa del cicle de violència de gènere, l’agressor manifesta penediment, demana perdó i utilitza estratègies de manipulació afectiva. La mata torna a creure en el seu agressor i amb freqüència retira la denúncia al seu agressor i/o rebutja l’ajuda de la família, serveis socials o sanitaris.

La víctima pensa que tot canviarà però el maltractador se sent novament segur en aconseguir el perdó de la seva víctima pel que aquesta fase tendeix a desaparèixer amb el temps i els comportaments violents s’afermen i se succeeixen amb major regularitat en menys temps.

Primera entrevista d'avaluació subvencionada per 25 euros, amb els nostres Psicòlegs a Barcelona especialitzats en el tractament dels trastorns de desenvolupament

Sol·licitar informació:

Tractament violència contra les dones

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .

  Psicòlegs de Barcelona amb descomptes, ajuts i subvencions per a aturats, estudiants, opositors, jubilats, pensionistes, vidus, etc.

  En Canvis, a més de facilitar de forma gratuïta, un primer contacte amb un psicòleg a Barcelona disposem d’un programa de subvencions facilitar l’accés a diferents modalitats de teràpia a honoraris reduïts.

  El programa de tractaments psicològics subvencionats del nostre centre de psicologia accessible per: