Aquest mes en l’entrada del blog de Canvis, dirigirem la nostra atenció a un tema rellevant que està altament relacionat amb la psicologia moderna i als seus enfocaments contemporanis com és la psicologia positiva.

La psicologia positiva, el concepte en si, va ser definit per Seligman l’any 1999 on el principal estudi científic de la seva recerca va determinar que els trets individuals i les experiències positives són rellevants i/o necessaris per a millorar la qualitat de vida del qualsevol ésser humà. Aquest enfocament global i integratiu és vital en la societat on vivim actualment, el qual, permet adoptar sense cap dubte una perspectiva molt més àmplia per a establir en la persona un millor potencial d’acció, encoratjar en la seva motivacions personals i/o capacitats.

La psicologia positiva és un enfocament dins de la psicologia occidental l’objectiu de la qual és l’estudi dels pensaments, emocions i comportaments positius que poden instaurar-se en la vida, en lloc, de crear una focalització en un problema i/o trastorn mental. L’objectiu de la psicologia positiva és ajudar les persones a aconseguir el seu màxim potencial com ja s’ha indicat però al seu torn, donant pas a una vida molt més plena i satisfactòria.

La psicologia positiva se centra en estudiar i promoure qualitats positives com pot ser la gratitud, la resiliència, l’esperança, l’optimisme, l’empatia, la intuïció, la creativitat, la saviesa i l’espiritualitat. Aquestes qualitats són vistes com a importants per al benestar emocional i/o físic, l’èxit en el treball i les relacions, així com per al desenvolupament personal i el benestar social.

En una teràpia psicològica, un dels principals objectius és establir el sentiment de felicitat en el pacient, o com menys instaurar una emoció pròxima que permeti complir els objectius establerts en consulta. La majoria d’estudis científics corroboren que per a arribar a les emocions positives el camí més pròxim és potenciar les fortaleses que cada persona té de manera innata. Un autor molt pròxim a aquesta teoria va ser Lykken (2000), el qual afirma que les persones de manera voluntària poden enfortir de manera intencionada les seves diferents capacitats per a maximitzar en la seva plenitud les seves emocions positives. Des del centre de psicologia Canvis creiem ferventment que qualsevol procés terapèutic té com a base la psicologia positiva atès que permet augmentar les possibilitats d’èxit en consulta i promoure una vida molt més saludable en qualsevol context.

Els camps d’aplicació dins de la psicologia positiva són amplis i cada vegada més estesos atès que estan altament relacionats en àmbits individuals, grupals i/o institucionals. Entrant en aquest punt, la psicologia positiva també s’utilitza per a millorar i/o optimitzar la salut mental i el benestar humà en diferents àmbits, des del treball fins a l’educació, i des de les relacions interpersonals fins a la convivència en comunitats.

Dins d’un context psicològic, pot proporcionar un gran impacte en el camp clínic, on existeix una gran repercursión en les diferents especialitats de l’àmbit de la salut i en l’educació, aquest últim, és de gran rellevància atès que els infants poden ser els més vulnerables als possibles estímuls socials, d’aquesta manera, es pot realitzar un procés preventiu en una gran diversitat de patologies mentals en primerenca edat. Entrant en aquest punt, existeixen estudis científics on demostren que “Ensenyar optimisme als nens pot ser efectiu per a prevenir en ells símptomes depressius utilitzant l’entrenament cognitiu i la teràpia de resolució de problemes socials”. (Jaycox, Reivich, Guillham & Seligman 1994; Seligman, Reivich, Jaycox, & Guillham, 1995).

Un altre aspecte important, és que les persones que saben pensar positivament de manera implícita, són més socials i saben aconseguir els seus objectius en la vida de manera més eficaç. D’altra banda, existeixen estudis prestigiosos que relaten que les persones que tenen instaurat el pessimisme en la seva vida diària tenen 8 vegades més de possibilitats de deprimir-se, rendir de forma menys eficaç tant en el camp acadèmic com professional. Dins de l’apartat de les relacions interpersonals, podem dir que adquireixen un patró menys sòlid, més inestables i de curta durada. Tots els criteris exposats són rellevants des d’un punt de vista social i/o personal, com a tal, seran factors a tractar en consulta terapèutica en la majoria d’ocasions, per aquest motiu, saber pensar de manera positiva, saber aplicar la psicologia positiva de manera instintiva permetrà en definitius comptes ser un factor preventiu en tots els seus aspectes, però al seu torn, serà la clau de l’èxit en la nostra vida personal i/o professional.

El concepte de psicologia positiva inclou diversos termes que adquireixen unes sinergies efectives i que completen la definició de la idea en la pràctica clínica. El primer terme al qual fem referència dins d’aquesta idea és a l’optimisme. Tal aspecte està relacionat amb la psicologia positiva però al seu torn, inclouen variables associades com són la perseverança, tenir expectatives positives a un esdeveniment, salut física i benestar (Peterson i Bossio, 1991; Scheier i Carver, 1993). Són molts els estudis que afirmen que l’optimisme té un paper modulador a qualsevol situació que pot ocasionar un estrès, d’aquesta manera, es pretén pal·liar un sofriment o malestar i d’altra banda, d’aquesta manera es permet potenciar el benestar i la salut en qualsevol de les seves definicions, millorant d’aquesta manera la qualitat de vida.

El següent criteri a esmentar dins de la definició de psicologia positiva és l’humor, des d’un punt de vista clínic, podem atribuir-lo a la condició de parlar de la capacitat humana, de relativitzar íntegrament o parcialment una emoció negativa i/o positiva a través d’un somriure. Des d’un punt de vista fisiològic, té efectes molt recomanables, creant sinergies positives les quals afavorirà en qualsevol procés terapèutic, en aquest punt terapèutic s’alliberen hormones com són les endorfinas i l’adrenalina, les quals permeten revitalitzar i energitzar el cos alleujant de manera fefaent el risc de prevenir qualsevol patologia ansiosa com pot ser la depressió, ajudant altament a la prevenció i millora de les càrregues mentals del nostre dia a dia. Realitzant una síntesi, ens permet alliberar tensions, dissipar inseguretats i crear serenitat en aquest context. Des del centre de psicologia Canvis es pretén fomentar tals capacitats per a arribar a l’objectiu del pacient, donant la constància i la seguretat en tot el procés terapèutic.

La creativitat, és un criteri que guarda sinergies consistents amb la psicologia positiva. Una de les definicions que més no concerneix en consulta és la capacitat que resideix en l’ésser humà a arribar a idees originals, crea conclusions i la resolució de conflictes en el món actual, on sense cap dubte, hi ha una millora significant en la qualitat de vida. La creativitat, sempre ha estat relacionada amb els processos que guarden relació amb el creixement personal de l’ésser humà i el progrés social. En l’actualitat, en vista de l’evidència científica, la creativitat s’atribueix fefaentment a característiques personals, habilitats cognitives, coneixements tècnics, circumstàncies socials, recursos materials i a la sort (Amabile, 1983; Csikszentmihalyi, 1996; Sternberg i Lubart, 1995). Dins d’aquest estudi científic, el resum en si de les conclusions que ens aporten, és que les qualitats nomenades són fàcilment assolibles amb la pràctica diària, en el nostre dia ja sigui en la família, treball, etc. Com a tal, des del centre de psicologia Canvis, no solament fomentem el poder de ser conscient del teu poder creatiu, sinó donem una invitació a poder aplicar-ho en el teu moment actual.

Finalment, des de l’entrada del blog de Canvis, volem fer referència a la resiliència i al creixement posttraumàtic, sense cap dubte, podem afirmar que una experiència negativa o traumàtica pot ser el punt d’inflexió en el futur immediat de qualsevol ésser humà. De tota manera, pot tenir una connotació positiva arribant a crear oportunitats per al canvi, d’aquesta manera es permet donar una possibilitat per a instaurar la capacitat d’entendre de forma més proactiva al món actual i al seu torn, el seu sistema de valors. Des de l’enfocament de la psicologia positiva, aquesta nova visió neix a través de la interacció amb l’aprenentatge, l’aprenentatge d’aprendre de les experiències i fins i tot trobar un benefici en elles més enllà del negatiu i/o positiu que pugui ser l’esdeveniment. En l’actualitat, existeixen una llarga sèrie de testimoniatges que han viscut experiències traumàtiques en vida, dels quals, s’ha confirmat la capacitat de tornar a “néixer”, han après a bregar amb el cop de manera molt més conciliadora per a ells mateix i el seu entorn ja sigui personal i/o professional.

En resum, la psicologia positiva és un enfocament on la psicologia busca entendre i promoure el benestar i la realització humana, centrant-se en les emocions, pensaments, comportaments positius i en el potencial de les persones per a desenvolupar una vida plena i satisfactòria. Des del centre de psicologia Canvis estem d’acord amb tals comportaments humans que sense cap dubte serà una tendència a seguir i l’enfocament positiu del futur.

Bibliografia

Poseck, B. V. (2006). Psicologia positiva: una nova manera d’entendre la psicologia. Papers del psicòleg, 27(1), 3-8.
Contreras, F., & Esguerra, G. (2006). Psicologia positiva: una nova perspectiva en psicologia. Diversitas: Perspectives en psicologia, 2(2), 311-319.
Hervás, G. (2009). Psicologia positiva: una introducció. Revista interuniversitària de formació del professorat, 23(3), 23-41.