En cas de tragèdies o catàstrofes els equips d’emergències han d’intervenir per a poder brindar el suport necessari. Les situacions d’emergència són situacions adverses que poden alterar la vida de les persones, béns i ambient. Com a conseqüències podem trobar pèrdues de vides humanes, afectacions de salut, alteracions laborals….

Davant situacions com les descrites anteriorment, cada vegada és més latent, la importància de serveis que facilitin una informació oportuna i vàlida a les persones que s’han involucrat, i a més rebre atenció per a mitigar les possibles conseqüències negatives a nivell psicològic que puguin tenir.

Les situacions crítiques poden definir-se com aquelles que constitueixen una amenaça greu, no sols per a la persona, sinó també per a la resta de la comunitat, o en les quals s’ha perdut alguna cosa que és bàsic per a poder viure tal com una persona té previst. Solen caracteritzar-se per ser situacions que ocorren de manera inesperada o fora de tota norma, excedeix la capacitat percebuda per l’individu per a manejar l’amenaça o l’atac i pertorba els marcs de referència de la persona i altres esquemes que l’ajuden a comprendre el seu voltant.

Què és el suport psicològic en emergències?
Abans de res, hem de tenir en compte que és una emergència. Una emergència és una situació imprevista que, per la possibilitat de produir danys a persones, instal·lacions i/o processos, requereix una acció immediata i urgent per a prevenir, pal·liar o neutralitzar les conseqüències que es poguessin ocasionar.

D’aquesta manera es pretén fomentar la salut i prevenir seqüeles cròniques per part dels involucrats, per a prevenir l’aparició i continuïtat de les emocions negatives.

Les intervencions han d’anar enfocades a tractar els desajustaments transitoris que presenten els subjectes afectats, i ajudar-los a trobar l’equilibri com més de pressa millor, evitant l’aparició de psicopatologia posteriorment.

Què és un estat de crisi?
Es tracta d’un estat temporal de trastorn i desorganització generat per un esdeveniment vital extern que sobrepassa la capacitat de resposta de la persona. On els mecanismes d’afrontament li resulten insuficients i es produeix un desequilibri i inadaptació psicològica.

La intervenció, per tant, anirà dirigida a ajudar una persona a afrontar la seva crisi de manera que la probabilitat de conseqüències negatives disminueixi i la probabilitat de creixement personal augmenti.

Pot haver-hi diferents tipus de situacions on els equips d’intervenció poden actuar:- Accidents de trànsit, aeris, navals o ferroviaris.
– Accidents laborals.
– Accidents naturals.
– Intents autolítics i suïcidi consumat.
– Maltractament de gènere
– Maltractament infantil
– Abús sexual
– Actes terroristes
– Desaparicions. Segrestos.
– Situacions d’alarma social.

És a dir, en qualsevol situació on els subjectes es trobin davant un succés d’alta intensitat, on l’organisme passa d’un estat d’indiferència a un estat de màxima alerta.

De quina manera ha de ser el suport psicològic en emergències?

El suport psicològic en emergències ha de ser:
– Immediata (com més aviat millor intervinguem, menys possibilitat de desenvolupar psicopatologia futura).
– Pròxima (ha de realitzar-se en escenaris pròxims a l’accident)
– Expectativa d’afrontament (transmetre la positivitat sobre la capacitat d’afrontar la situació).
– Simple (ha de ser una atenció senzilla, i comprensible).

Què són els primers auxilis psicològics?
Es tracta de la intervenció que es realitza en el moment després de la crisi, entenent-se com una ajuda breu i immediata per a restablir la seva estabilitat personal a nivell emocional, físic, cognitiu i conductual.

Les intervencions de primera instància es brinden per qualsevol professional que es trobi en el moment de màxima necessitat, normalment, es brinda en el mateix lloc on succeeix la catàstrofe.

Quin és l’objectiu dels primers auxilis psicològics?

Els objectius que podem trobar són:
– Contenir
– Donar suport
– Reduir el risc que ocorrin situacions més greus
– Facilitar l’equilibri emocional
– Servir de pont davant l’atenció d’un professional

Quins principis bàsics trobem en els primers auxilis psicològics?

Els principis bàsics en els primers auxilis psicològics són els següents:
– Permetre la lliure expressió.
– Escolta responsable.
– Transmetre acceptació.
– Propiciar confiança i empatia.
– Proporcionar informació.

Com és la intervenció en crisi?
Inicialment disposem d’un esdeveniment perillós, un esdeveniment estressant d’origen extern o de canvi intern, el qual agita l’estat de relativa estabilitat en la seva vida, iniciant accions i reaccions en cadena.

Davant aquesta situació el subjecte pot sentir-se vulnerable, sent aquesta una reacció subjectiva davant la situació de perill immediata a la qual s’enfronta la persona. A més, trobem un factor precipitante, fets causants de la tensió, que torna vulnerable al subjecte, davant un estat de perill, que fa que s’iniciï una crisi en el subjecte.

En cas que la crisi quedi sense regirar-se, passem a un estat de crisi actiu, on trobem a un individu que es troba en una situació de desequilibri, amb un dèficit en el seu control.

Finalment, quan la situació de malestar se supera, s’arriba a un període de reajustament gradual i remobilització, on el subjecte s’acostuma a la situació alterada i pot seguir el curs de la seva vida sense problemes.

Quines reaccions podem trobar davant una crisi?
– Confusió i desorientació
– Dificultat en la presa de decisions
– Problemes per a dormir
– Qüestionament de creences espirituals
– Preocupació pel desastre
– Pensaments desordenats.
– Problemes de concentració o de memòria
– Preocupació per detalls insignificants
– Passivitat
– Aïllament
– Culpabilitat
– Evitació
– Impulsivitat
– Conflictes familiars
– Dependència

Per què l’estrès és un factor tan important en les crisis?
L’estrès és una resposta fisiològica, psicològica i conductual, que apareix a pressions internes i externes. Usualment provoca tensió, ansietat, o fins i tot, reaccions fisiològiques adverses davant un desafiament o demanda.
En petits episodis i davant situacions quotidianes controlades, l’estrès pot arribar a ser positiu. No obstant això, si l’estrès dura molt de temps, pot arribar a danyar la salut.
Trobem dos tipus principals d’estrès:
– Estrès agut: estrès a curt termini que pot desaparèixer de manera ràpida i abrupta. És una reacció normal, ja que tots podem trobar-nos en una situació que ens sobrevingui.
– Estrès crònic: sensació d’estrès dilatada en el temps, i que pot afectar de manera negativa a la salut de la persona. Davant aquesta mena d’estrès la pressió arterial pot augmentar, podem tenir insuficiència cardíaca….

Quins signes poden denotar-me aquest tipus d’estrès?
Els signes més recurrents són:
– Falta d’energia
– Dolenta memòria
– Diarrea o restrenyiment
– Cansament
– Problemes per a dormir
– Malestar d’estómac.
– Problemes sexuals

Què passa si no es resol aquesta situació d’estrès crònic i de trauma davant alguna mena de crisi?

Els traumes no tractats poden tenir un gran impacte en la salut futura de les persones. Totes les reaccions emocionals i físiques poden donar lloc a greus problemes de salut, que poden posar en risc la vida de les persones.
Aquells records traumàtics, poden manifestar-se com a símptomes comunament associats amb l’estrès posttraumàtic, i augmentar el risc d’emmalaltir físicament.

El trastorn d’estrès posttraumàtic (TEPT) és una afecció que les persones desenvolupen després d’experimentar o veure algun esdeveniment traumàtic.

És normal sentir por durant i després d’una situació traumàtica, generant una resposta de fugida o lluita. Qualsevol persona pot tenir trastorn per estrès posttraumàtic a qualsevol edat. Les persones amb aquest trastorn poden sentir-se estressades, espantades… D’altra banda, cal esmentar com no totes les persones reaccionen de la mateixa manera davant situacions estressants, i per tant, no tothom davant una situació de crisi pateix un trastorn per estrès posttraumàtic.

Quins són els símptomes del trastorn per estrès posttraumàtic?

Normalment els símptomes apareixen tres mesos després de l’incident traumàtic. El curs de la psicopatologia és variable, i els subjectes poden experimentar flashbacks, o reviure l’esdeveniment traumàtic repetidament, tenir records o somnis recurrent, tenir pensaments angustiantes o fins i tot presentar indicis físics d’estrès. També la persona pot mantenir-se allunyada de determinats llocs o evitar pensaments relacionats amb el fet traumàtic.
Els factors de risc que poden augmentar la probabilitat de tenir el trastorn per estrès post traumàtic són haver passat per circumstàncies perilloses o traumàtiques, sortir ferit o presenciar defunció, tenir traumes infantils, tenir poc suport social, tenir estrès addicional o disposar d’antecedents personals o familiars de malalties mentals o ús de substàncies.

En el Centre de Psicologia Canvis de Barcelona, t’ajudarem a recuperar el teu benestar emocional. A més, t’oferirem diferents eines que poden ser-te d’ajuda en la teva vida, així com t’acompanyarem a identificar el que més et preocupi i realitzarem un tractament individual.

 

Bibliografía