LIDERATGE, INNOVACIÓ I MANAGEMENT

e x p e r i è n c i e s   e n   t r a n s f o r m a c i ó

 

4 -9 juny 2012 a l’Hotel Guitart Monterrey, Lloret de Mar (Girona)

 

Dirigit per Joan Roma i Vergés, acompanyat d’un staff internacional de consultors.  Organitzat per INNOVA Institut per a la innovació organitzativa i social.

Més  informació:

Sandra Carrau  / David Sierra (Coordinadors del Pre-Seminari)

Tel. +34.93.415.30.99 / innova@innovaccio.net

Inici del procés d´inscripció 23 de gener de 2012

INNOVA Institut per a la innovació organitzativa i social

t. +34.93.415.30.99

innova@innovaccio.net

www.innovaccio.net