Adolescència

L’adolescència és una època de grans canvis en l’individu, tant a nivell físic com a nivell psíquic i emocional. La forma en la que l’adolescent resol els conflictes propis d’aquesta etapa vital té una gran transcendència en el seu futur desenvolupament com a individu lliure, autònom i adult.

La sexualitat, el cos, l’amistat, l’amor, el futur laboral i acadèmic, la parella…són temàtiques que tant en l’adolescent con en els seus pares generen dubtes, preocupacions, temors, il·lusions, frustracions, desitjos i patiment. En moltes ocasions, tant l’adolescent com els seus pares es senten mancats de recursos i respostes davant la gran quantitat de situacions que se’ls plantegen i que solen ser complexes, canviants i en determinades ocasions doloroses. La proposta de Canvis de cara a potenciar els recursos de l’adolescent i dels seus pares i d’oferir respostes ajustades a cada cas, passa per la creació d’espais de naturalesa terapèutica -a nivell individual, grupal o familiar- en els que es fomenti el pensament, la clarificació, l’anàlisi i la reflexió en un clima de comprensió i escolta.

Fem un especial esment al treball que realitzem amb els pares de l’adolescent; aquests han de fer front als canvis del seu fill, en el sentit més àmpli de la paraula,i que ja no és aquell nen que obeïa i que no era suficientment autònom. Buscar l’equilibri entre la dependència que encara té l’adolescent de l’adult i l’autonomia i identitat que va adquirint, és un exercici difícil però que a la vegada pot ser apassionant en el sentit del retrobament i el redescobriment entre pares i fills. El professional responsable del tractament, amb l’assessorament als pares o amb un treball més en profunditat amb ells i amb el seu fill intentem ajudar en aquest procés de ressituar-se en els rols que la nova situació imposa.

• Entendre els canvis psíquics i biològics: entrar en l’edat adulta, incertesa, problemes d’adaptació.
• Preparar-se per a la sexualitat: conèixer les seves necessitats, evitar embarassos indesitjats, avortament.
• Estudis: projectes, capacitats intel·lectuals, dubtes.
• Trobar-se amb l’altre gènere: buscar una parella, desigs, frustracions, fantasies que acompanyen.
• Món laboral: preparar-se per a la inserció en el treball.
Després del naixement, l’adolescència és el període més enriquidor de la vida, ja que representa “el naixement a la vida adulta”. És un moment reorganitzador del grup familiar, una etapa de la vida que mobilitza emocions importants en tots els membres i ajuda a qüestionar creences i posicions en un procés d’enriquiment i de creixement personal i familiar.

En CANVIS oferim un espai destinat als pares d’adolescents en el qual poden trobar assessorament i comprensió professional en aquells temes que més els inquieten amb referència als seus fills (sexualitat, drogues, estudis, trastorns d’alimentació i de comportament).

Des de CANVIS el nostre propòsit és ajudar en poques sessions els pares perquè adquireixin una major comprensió del procés evolutiu pel qual travessa el seu fill, com un primer pas per adquirir els recursos que els ajudin a enfrontar-se a aquelles situacions que es perceben difícils o crítiques.

Ignorar o minimitzar el dolor i la confusió pels quals travessa l’adolescent suposa el risc de provocar un estancament en el procés de creixement o una fractura que suposi un major distanciament amb els pares.

L’objectiu de CANVIS és que els pares recuperin la confiança en els seus recursos i en el propi adolescent i que aquest període pugui ser utilitzat per créixer tots junts.

En nombroses ocasions l’adolescent, apressat per la celeritat amb què estableixi els seus canvis i desbordat per la multitud de dubtes respecte al seu futur com a individu autònom, fa també dubtar els pares de la seva capacitat i valia com a tals. Els obliga a enfrontar-se de forma brusca amb el fill que ha canviat i que no és el mateix de la infantesa.
La distorsió de la percepció del propi cos i del rol que s’exerceix dins de la família, el sentir-se per sobre de la vida i de la mort i la no acceptació del límit, són alguns d’aquests fenòmens lligats a la mentida que, entre d’altres, sempre observarem en les anorèctiques. Aquesta inversió de la veritat, de la realitat, convida l’anorèctica que es recreï amb un món i una forma de concebre-ho que és irreal, ideal i feta a mida, sense límits.

Cada vegada més veiem pacients que no tenen per què cenyir-se al perfil que abans descrivia i venim observant amb preocupació que l’anorèxia s’ha estès, per exemple, a altres etapes vitals que van més enllà de l’adolescència. No és infreqüent que en l’actualitat acudeixin a les consultes dels professionals de la salut dones de mitjana edat presentant simptomatologia anorèctica. Tampoc no és infreqüent que acudeixin demandant ajuda barons joves que presenten trastorns en l’alimentació que fa un temps només s’observaven en les dones. Què és el que està succeint?

L’anorèxia també té un component social molt important. Vivim en una societat que ja de per si fomenta que es toleri poc l’error, la possibilitat d’equivocar-se, la imperfecció. En un món tan competitiu on predominen els valors lligats a la joventut, el no ser la més maca o la que té la figura més esvelta no és sinònim de fracàs, de debilitat i de vulnerabilitat.

L’anorèxia també pot ser entesa com una lluita desesperada de la persona que la pateix davant l’inexorable pas del temps. L’adolescent davant la pèrdua de la infantesa idealitzada, les dones de mitjana edat davant la pèrdua de la joventut. En última instància, es lluita contra la idea de final, de mort, l’últim dels límits. Aquesta és la gran mentida de l’anorèxia, fer sentir l’individu que és capaç de burlar el destí de manera tràgica el condueix precisament cap a la mort.

L’anorèxia pot ser vista com una patologia de la intolerància, el quilo de més, els errors i les frustracions habituals de la vida quotidiana, no poden ser tolerats. Moltes anorèxiques solen ser joves que durant la seva infantesa han estat fills modèlics, molt bones estudiants, esportistes disciplinades i excel·lents, és a dir, la seva evolució i creixement ja vénen definits des de primerenc per la idea de perfecció.

Sol·licitar informació

Nom i cognoms (*)

Email (*)

Telèfon

Missatge

He llegit i accepto la Política de privacitat